Regulamin

REGULAMIN SERWISU SYSTEM SKUTECZNOŚCI

DOSTĘPNEGO POD ADRESEM WWW.SYSTEMSKUTECZNOSCI.PL

 

Niniejszy Regulamin przedstawia zasady korzystania z serwisu System Skuteczności oraz sposobu prowadzenia sprzedaży usług na nim zawartych.

 

Dane właściciela

Zdobywalnia – Andrzej Bernardyn

NIP: 8951880275 , REGON: 021887870

 1. Mikołowska 88, 51-515 Wrocław

e-mail: biuro@zdobywalnia.pl

 

§1

Definicje

 1. Usługodawca – Andrzej Bernardyn prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zdobywalnia – Andrzej Bernardyn, NIP: 8951880275 , REGON: 021887870, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Mikołowska 88, 51-515 Wrocław, tel. +48 601 881 620 (opłata, jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora), e-mail: biuro@zdobywalnia.pl.
 2. Sklep internetowy – oznacza stronę internetową serwisu System Skuteczności, za pośrednictwem której można dokonywać zakupu Usług przedstawionych w ofercie Usługodawcy.
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Sklepu internetowego.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Usług w Sklepie internetowym, bez związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu Usługi w Sklepie internetowym w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.
 6. Klient – oznacza podmiot dokonujący zakupu Usług za pośrednictwem Sklepu.
 7. Usługa – oznacza System Skuteczności (§4), Konsultacje (§5) oraz Filmy (§6).
 8. Rejestracja – proces, który prowadzi do powstania Konta użytkownika. Rejestracja opisana została w §2 niniejszego Regulaminu.
 9. Konto użytkownika – konto założone przez Użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Usług oferowanych przez Usługodawcę, dokonywać płatności, mieć wgląd w historię swoich transakcji przeprowadzonych na stronie Sklepu internetowego.
 10. System płatności internetowych – system, za pośrednictwem którego Klient dokonuje zapłaty za Usługi na rzez Usługodawcy, funkcjonujący pod nazwą Paypal, prowadzony przez PayPal Holdings, Inc, San Jose, Kalifornia, Stany Zjednoczone
 11. Umowa – umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Klientem, a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie wybranej przez Klienta Usługi, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 12. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

 

§2

Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym przez Użytkownika jest darmowa.
 2. Do złożenia zamówienia na Usługę rejestracja w Sklepie internetowym nie jest wymagana.
 3. Rejestracja w Sklepie internetowym odbywa się za pośrednictwem urządzenia teleinformatycznego korzystającego z połączenia z siecią Internet. Urządzenie teleinformatyczne Użytkownika musi spełniać następujące, minimalne wymagania:
 4. a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
 5. b. Procesor: 1 GHz
 6. c. RAM: 1 GB pamięci RAM
 7. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
 8. e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768
 9. Sterowanie: klawiatura, mysz
 10. Opcjonalnie: słuchawki
 11. h. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
 12. i. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).
 13. Ze Sklepu internetowego można również korzystać przy użyciu urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Do korzystania ze Sklepu za pośrednictwem tych urządzeń, muszą one obsługiwać system operacyjny Android, iOS, Windows Phone lub inne pokrewne.
 14. Przy rejestracji Użytkownik, wypełniając formularz rejestracyjny, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane.
 15. Dokonując rejestracji Użytkownik potwierdza zaznajomienie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

 

§3

Zamówienia

 1. Informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty skierowanej do Klienta, a jedynie zaproszenie do składania zamówień u Usługodawcy.
 2. Klient dokonuje zakupu wybranej przez siebie Usługi poprzez wybranie odpowiedniej pozycji na stronie Sklepu internetowego i naciśnięciu przycisku „Kupuję”.
 3. Klient zobowiązuje się do zapłaty ustalonej kwoty na rzecz Usługodawcy w terminie wskazanym w treści umowy.
 4. Zapłata następuje za pośrednictwem Systemu płatności internetowych, a w przypadku zamówień realizowanych według specyfikacji nadesłanej przez Klienta – bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy.
 5. Szczegółowe zapisy dotyczące sprzedaży poszczególnych Usług oferowanych przez Usługodawcę zawarte zostały w §4 System Skuteczności, §5 Konsultacje, §6 Filmy.
 6. Do dokonaniu zapłaty przez Klienta, dochodzi do zawarcia Umowy.
 7. Usługodawca jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.
 8. W celu uzyskania faktury VAT, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego żądania Usługodawcy, a także do podania w trakcie procesu zakupu niezbędnych danych do wystawienia faktury, tj. nazwy firmy, adresu prowadzonej działalności oraz numeru NIP.
 9. Faktury VAT wysyłane są drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta.

 

§4

System Skuteczności

 1. System Skuteczności oznacza dostęp do pliku – arkusza kalkulacyjnego Microsoft Word z formułami i makrami służącymi do zarządzania zadaniami i sobą w czasie.
 2. W ramach Systemu Skuteczności Usługodawca udziela Klientowi dostępu do informacji w nim zawartych na zasadach licencji.
 3. Licencja udzielona Klientowi na podstawie Umowy jest niewyłączna, nieprzenaszalna i obowiązuje na terytorium całego świata przez okres świadczenia Usługi Systemu Skuteczności przez Usługodawcę przez Klienta.
 4. Udzielona Klientowi licencja wygasa, jeżeli okres, na jaki została wykupiona Usługa upłynął, a Klient nie zdecydował się na przedłużenie okresu świadczenia Usługi.
 5. Informacje zawarte w Systemie Skuteczności objęte są prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy i są przez niego wykonywane.
 6. Wykupując dostęp do Systemu Skuteczności Klient zobowiązuje się do nieudostępniania zawartych w niej informacji osobom trzecim.
 7. W przypadku naruszenia praw autorskich, Usługodawcy przysługują względem Klienta roszczenia wymienione w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których należą:
 • roszczenie o zaniechanie zaniechania naruszania;
 • roszczenie o usunięcie skutków naruszenia;
 • roszczenie naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
 • wydania uzyskanych korzyści.
 1. Aby System Skuteczności działał poprawnie niezbędny jest program Microsoft Excel (wersja z roku 2010 lub nowsza).

 

§5

Konsultacje

 1. Konsultacje oznaczają kontakt z ekspertem z dziedziny, której dotyczyć ma przedmiot Konsultacji.
 2. Konsultacje udzielane są w wymiarze godzinowym. Cena za godzinę Konsultacji podana jest na stronie Sklepu internetowego.
 3. Przy składaniu zamówienia na Konsultacje Klient określa sposób komunikacji z Usługodawcą (np. telefonicznie lub mailowo).

Usługodawca nawiąże kontakt z Klientem w ciągu 96 godzin od otrzymania wpłaty za Usługę od Klienta w celu ustalenia terminu i sposobu przeprowadzenia Konsultacji.

 1. Konsultacje odbywają się na odległość (np. telefonicznie lub poprzez komunikator Skype).

 

§6

Filmy

 1. Klient wykupując miesięczny abonament Systemu Skuteczności otrzymuje dodatkowo i bezpłatnie dostęp do filmu: System Skuteczności w praktyce.
 2. Klient wykupując roczny abonament Systemu Skuteczności otrzymuje dodatkowo i bezpłatnie dostęp do trzech filmów: (1) System Skuteczności w praktyce. (2) System skuteczności: Nawyki zwiększające skuteczność oraz (3) System Skuteczności: problemy i wyzwania.
 3. Klient otrzymuje link do folderu na dysku internetowym Google Drive, z którego może pobrać pliki.
 4. Dostęp do filmów nie jest ograniczony czasowo.
 5. Wykupując dostęp do Systemu Skuteczności i otrzymując dostęp do filmów Klient zobowiązuje się do nieudostępniania zawartych w nich informacji (w szczególności nagrań wideo lub audio) osobom trzecim.
 6. W przypadku naruszenia praw autorskich, Usługodawcy przysługują względem Klienta roszczenia wymienione w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których należą:
 • roszczenie o zaniechanie zaniechania naruszania;
 • roszczenie o usunięcie skutków naruszenia;
 • roszczenie naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
 • wydania uzyskanych korzyści.

 

 

§7

Odstąpienie od umowy

 1. Po zakupie Konsultacji Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania powodu w terminie 14 dni od jej zawarcia lub do momentu rozpoczęcia wykonywania świadczenia przez Usługodawcę.
 2. Przy zakupie abonamentu na korzystanie z Systemu Skuteczności Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy z Usługodawcą, ale wyłącznie do momentu rozpoczęcia korzystania z Systemu Skuteczności.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli Usługa została już w całości wykonana.
 4. Aby odstąpić od umowy, Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą i wyrazić chęć odstąpienia od umowy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. W razie odstąpienia od umowy o Konsultacje kwota zapłacona za Usługę zostanie zwrócona na rachunek bankowy podany przez Klienta w terminie 14 dni.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie przekazu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 7. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za podanie nieprawidłowego numeru rachunku bankowego w przypadku odstąpienia od umowy.
 8. Wzór formularza do odstąpienia przez Konsumenta od umowy dostępny jest pod treścią niniejszego Regulaminu.
 9. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§8

Reklamacje. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

 1. Jeśli po wykonaniu Usługi Konsument stwierdzi w niej nieprawidłowości, powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 2. Ciężar udowodnienia niezgodności Usługi z zawartą umową leży po stronie Konsumenta.
 3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@zdobywalnia.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
 • datę zawarcia umowy,
 • kwoty za jaką została nabyta Usługa oraz metodę jej uiszczenia,
 • przyczyny niezgodności Usługi z umową,

żądanie do Usługodawcy.

 1. W ramach reklamacji Konsumentowi przysługuje zwrot pieniędzy, indywidualnie ustalony rabat na kolejne Usługi z oferty Usługodawcy lub ponowne świadczenie tej samej Usługi bez opłaty.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia dotyczącego reklamacji. W szczególnie trudnych przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 21 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia dotyczącego reklamacji.
 3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Konsument może odwołać się do właściwego sądu powszechnego na drodze powództwa cywilnego.
 4. Konsumentowi przysługuje ponadto m.in. prawo do:
 5. a. zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcia sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 nr 113 poz. 1214);
 6. zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie pomocy w sporze konsumenckim do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub do innej organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy wspieranie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami;
 7. c. zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, więcej informacji dostępnych pod adresem: http://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=70134
 8. d. skorzystania z procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów, opracowanej przez Komisję Europejską, dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL ;
 9. e. skorzystać z pomocy infolinii konsumenckiej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów: tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16,
  e-mail: porady@dlakonsumentow.pl, https://uokik.gov.pl/kontakt.php .
 10. Szczegółowe sposoby prowadzenia sporów konsumenckich wskazane zostały na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .

 

§9

Zwroty należności Klientom. Nadpłaty

 1. W przypadku powstania nadpłaty na po stronie Klienta, Usługodawca zobowiązuje się dokonać zwrotu nadpłaconej kwoty Klientowi.
 2. Usługodawca zobowiązuje się dokonać zwrotu nadpłaconej kwoty w terminie 14 dni od momentu powzięcia informacji o powstaniu nadpłaty.
 3. Klient może wykorzystać nadpłaconą kwotę do zakupu innych Usług znajdujących się w ofercie Usługodawcy.
 4. Zwrot nadpłaconej kwoty dokonywany jest przelewem bankowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z powodu szkody powstałej po stronie Klienta wynikłej z podania przez Klienta nieprawidłowego numeru rachunku bankowego.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu nadpłaty z przyczyn powstałych po stronie Klienta (np. nie poinformowanie Usługodawcy o powstaniu nadpłaty lub problemów z komunikacją powstałych po stronie Klienta).

 

§10

Dane osobowe

 1. Rejestrując się na stronie Sklepu internetowego, Klient wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie danych Usługodawcy oraz ich przetwarzania w celu realizacji Usługi. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 2. Niepodanie danych osobowych w procesie Rejestracji powoduje niemożliwość założenia Konta użytkownika, a tym samym korzystanie z Usług oferowanych na stronie Sklepu internetowego.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Po wyrażeniu dodatkowej zgody, dane Klienta będą przetwarzane w celach informacyjnych (nowe promocje, rabaty, nowe Usługi).
 5. W zakresie danych osobowych każdy Klient może:
 • uzyskać wgląd w swoje dane w każdym czasie
 • modyfikować je wedle własnego uznania
 • żądać ich usunięcia w każdym czasie

 

§11

Postanowienia dotyczące umów z Przedsiębiorcami

 1. Wobec Klientów będących Przedsiębiorcami, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi zostaje w całości wyłączona zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Przedsiębiorcy tylko do wysokości ceny zapłaconej za Usługę.
 3. Usługodawca odpowiada wobec Przedsiębiorcy wyłącznie za typowe szkody dające się przewidzieć w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści powstałych po stronie Przedsiębiorcy.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Przedsiębiorcą rozpoznawane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

 

§12

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia, powstałe na skutek przekazania błędnych danych przez Klienta.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Usługodawcy. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy przez Konsumenta)

 

– Adresat: Zdobywalnia – Andrzej Bernardyn, ul. Mikołowska 88, 51-515 Wrocław, e-mail: biuro@zdobywalnia.pl, NIP: 8951880275 , REGON: 021887870

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):……………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………………..

– Adres kupującego(-cych): ………………………………………………………………………………………………….

– Podpis kupującego(-cych) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) oraz data:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

(*) – niepotrzebne skreślić